Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Oznámenie

k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2022. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2022 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2022 nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo u neho nastal zmeny, ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín, najneskôr do 31. januára 2023.

Daňové pridanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podané daňového priznania.

Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade alebo v elektronickej forme na: samosprava-1/tlaciva-nyomtatvanyok/

 

Felhívás

az ingatlanadóhoz

az 582/2004  helyi adók és illetékekről szóló törvény

Az adóalany ingatlanadó bevallást köteles benyújtani az illetékes adókezelőnek, arra az adómegállapítási időszakra, amelyben az adófizetési kötelezettsége létrejött, az adómegállapítási időszak kezdeti napján (január 1.) fennálló állapot szerint. 

A Balonyi Községi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy azon ingatlantulajdonosok, akinek 2022-ben ingatlan került a birtokába vagy ingatlant adott el (eladás, vásárlás, öröklés, esetleges ajándékozás, valamint az ingatlan alapterületének változása, hozzáépítése),

2023. január 31-ig ingatlanadó-bevallást kell beadnia.

Ez a kötelezettség azokra vonatkozik, akik 2022-ben ingatlant adtak el, vettek, kolaudáltak vagy megkapták a jogerős építkezési engedélyt. Minden ilyen jellegű változást január végéig be kell jelenteni a községi hivatal illetékes szakosztályán. Az adóívek a községi hivatalban találhatók, illetve elektronikus formában a falusi honlapon: samosprava-1/tlaciva-nyomtatvanyok/

Egyúttal kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák számát jelentksék be a hivatal felé 2023. január 31-ig.

 

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

25.01.2023

Könyvbemutató

Meghívó - Pozvánka

Könyvbemutató

Detail

24.01.2023

Výsledok referenda - A referendum eredménye

Výsledok referenda - A referendum eredménye

Detail

18.01.2023

Oznámenie - Értesítés

Voľba Referendum - Referendum választás

Detail

11.01.2023

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

CHARITA KAUFLAND Veľký Meder

Detail

11.01.2023

Szülői bál

Szülői bál

Szülői bál

Detail

09.01.2023

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba

Detail

05.01.2023

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

Úradná tabuľa