Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 26x | 14.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Baloň Stiahnuté: 58x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2022 o udržiavaní čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Baloň Stiahnuté: 63x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Baloň Stiahnuté: 68x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 4/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 49x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 5/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Baloň Stiahnuté: 42x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Baloň Stiahnuté: 52x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 7/2022 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Baloň Stiahnuté: 35x | 14.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 8/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Baloň Stiahnuté: 28x | 14.12.2022

2020

Všeobecne zaväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2020 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 151x | 24.05.2022

Všeobecne zaväzné nariadenie obce Baloň č.1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Baloň Stiahnuté: 158x | 26.06.2020

2019

Dodatok č. 2 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 185x | 12.12.2019

VZN obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 184x | 10.02.2020

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 366x | 08.04.2019

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 386x | 08.04.2019

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 446x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 495x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 451x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 469x | 05.05.2017

2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Baloň na úseku školstva Stiahnuté: 56x | 24.05.2022

Stránka