Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2023

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 17x | 21.02.2024

2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 85x | 14.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Baloň Stiahnuté: 120x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2022 o udržiavaní čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Baloň Stiahnuté: 123x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Baloň Stiahnuté: 136x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 4/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 108x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 5/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Baloň Stiahnuté: 101x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Baloň Stiahnuté: 120x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 7/2022 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Baloň Stiahnuté: 96x | 14.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 8/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Baloň Stiahnuté: 81x | 14.12.2022

2020

Všeobecne zaväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2020 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 208x | 24.05.2022

Všeobecne zaväzné nariadenie obce Baloň č.1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Baloň Stiahnuté: 248x | 26.06.2020

2019

Dodatok č. 2 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 260x | 12.12.2019

VZN obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 245x | 10.02.2020

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 447x | 08.04.2019

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 446x | 08.04.2019

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 515x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 562x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 516x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 531x | 05.05.2017

Stránka