Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Všeobecne zaväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2020 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 57x | 12.10.2020

Všeobecne zaväzné nariadenie obce Baloň č.1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Baloň Stiahnuté: 46x | 26.06.2020

2019

Dodatok č. 2 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 93x | 12.12.2019

VZN obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 92x | 10.02.2020

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 269x | 08.04.2019

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 289x | 08.04.2019

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 329x | 05.05.2017

VZN 3/2016 o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce Baloň Stiahnuté: 313x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 353x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 336x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 368x | 05.05.2017

2014

VZN 2/2014 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastnítve obce Baloň Stiahnuté: 420x | 05.05.2017

2012

VZN o miest. daniach a miest. poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 509x | 05.05.2017

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby - 2012 Stiahnuté: 886x | 05.05.2017

2011

VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - 2011 Stiahnuté: 318x | 05.05.2017

VZN o zásadách nakladania a hospodárenia s majetkom obce - 2011 Stiahnuté: 439x | 28.11.2019

2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi - 2009 Stiahnuté: 360x | 05.05.2017

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 2009 Stiahnuté: 474x | 05.05.2017

VZN o pohrebníctve - 2009 Stiahnuté: 321x | 05.05.2017

VZN o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce - 2009 Stiahnuté: 304x | 05.05.2017

Stránka