Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Všeobecne zaväzné nariadenie obce Baloň č.1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Baloň Stiahnuté: 2x | 26.06.2020

2019

Dodatok č. 2 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 51x | 12.12.2019

VZN obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 38x | 10.02.2020

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 220x | 08.04.2019

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 254x | 08.04.2019

VZN 3/2017 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 116x | 23.10.2019

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 281x | 05.05.2017

VZN 3/2016 o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce Baloň Stiahnuté: 275x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 305x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 285x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 326x | 05.05.2017

2014

VZN 2/2014 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastnítve obce Baloň Stiahnuté: 322x | 05.05.2017

2012

VZN o miest. daniach a miest. poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 405x | 05.05.2017

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby - 2012 Stiahnuté: 808x | 05.05.2017

2011

VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - 2011 Stiahnuté: 272x | 05.05.2017

VZN o zásadách nakladania a hospodárenia s majetkom obce - 2011 Stiahnuté: 358x | 28.11.2019

2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi - 2009 Stiahnuté: 290x | 05.05.2017

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 2009 Stiahnuté: 346x | 05.05.2017

VZN o pohrebníctve - 2009 Stiahnuté: 272x | 05.05.2017

VZN o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce - 2009 Stiahnuté: 256x | 05.05.2017

Stránka