Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Baloň Stiahnuté: 2x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2022 o udržiavaní čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Baloň Stiahnuté: 2x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Baloň Stiahnuté: 2x | 19.05.2022

2020

Všeobecne zaväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2020 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 93x | 24.05.2022

Všeobecne zaväzné nariadenie obce Baloň č.1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Baloň Stiahnuté: 87x | 26.06.2020

2019

Dodatok č. 2 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 130x | 12.12.2019

VZN obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 132x | 10.02.2020

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 311x | 08.04.2019

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 333x | 08.04.2019

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 375x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 414x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 378x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 412x | 05.05.2017

2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Baloň na úseku školstva Stiahnuté: 1x | 24.05.2022

VZN 2/2014 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastnítve obce Baloň Stiahnuté: 487x | 05.05.2017

2012

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby - 2012 Stiahnuté: 919x | 05.05.2017

2011

VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - 2011 Stiahnuté: 358x | 05.05.2017

VZN o zásadách nakladania a hospodárenia s majetkom obce - 2011 Stiahnuté: 553x | 28.11.2019

2009

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 2009 Stiahnuté: 555x | 05.05.2017

Stránka

  • 1