Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Baloň Stiahnuté: 19x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2022 o udržiavaní čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Baloň Stiahnuté: 15x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Baloň Stiahnuté: 26x | 19.05.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 4/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 4x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 5/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Baloň Stiahnuté: 5x | 10.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Baloň č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Baloň Stiahnuté: 7x | 10.08.2022

2020

Všeobecne zaväzné nariadenie Obce Baloň č. 2/2020 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 115x | 24.05.2022

Všeobecne zaväzné nariadenie obce Baloň č.1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Baloň Stiahnuté: 102x | 26.06.2020

2019

Dodatok č. 2 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 141x | 12.12.2019

VZN obce Baloň č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 146x | 10.02.2020

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 324x | 08.04.2019

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 347x | 08.04.2019

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 397x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 439x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 400x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 429x | 05.05.2017

2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Baloň na úseku školstva Stiahnuté: 14x | 24.05.2022

VZN 2/2014 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastnítve obce Baloň Stiahnuté: 529x | 05.05.2017

2012

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby - 2012 Stiahnuté: 932x | 05.05.2017

2011

VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - 2011 Stiahnuté: 375x | 05.05.2017

Stránka