Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 721
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 721 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 720 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Oznámenie

k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2020. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2020 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2019 nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo u neho nastal zmeny, ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín, najneskôr do 31. januára 2020.

Daňové pridanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podané daňového priznania.

Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade alebo v elektronickej forme na: samosprava-1/tlaciva-nyomtatvanyok/

 

Felhívás

az ingatlanadóhoz

Az adóalany ingatlanadó bevallást köteles benyújtani az illetékes adókezelőnek, arra az adómeállapítási időszakra, amelyben az adófizetési kötelezetts´ége létrejött, az adómegállapítási időszak kezdeti napján (január 1.) fennálló állapot szerint. 

A Balonyi Községi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy azon ingatlantulajdonosok, akinek 2019-ben ingatlan került a birtokába vagy ingatlant adott el,

2020. január 31-ig ingatlanadó-bevallást kell beadnia.

Ez a kötelezettség azokra vonatkozik, akik 2019-ben ingatlant adtak el, vettek, kolaudáltak vagy megkapták a jogerős építkezési engedélyt. Minden ilyen jellegű változást január végéig be kell jelenteni a községi hivatal illetékes szakosztályán. Az adóívek a községi hivatalban találhatók, illetve elektronikus formában a falusi honlapon: samosprava-1/tlaciva-nyomtatvanyok/

 

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

28.11.2019

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó

Dňa 20. decembra 2019 o 18,00 hod. v obecnom parku Időpont: 2019. december 20., 18,00 óra Helyszín: kőzségi park

Detail

28.11.2019

Adventny koncert - Csilizközi adventi koncert

Adventny koncert - Csilizközi adventi koncert

Dňa 14. decembra 2019 o 17,00 hod. v kostole Időpont: 2019. december 14., 17,00 óra Helyszín: balonyi Sarlós Boldogasszony római katolikus templom

Detail

28.11.2019

Vianočné tvorivé dielne - Karácsonyváró kézműves foglalkozás

Vianočné tvorivé dielne - Karácsonyváró kézműves foglalkozás

Dňa 14. decembra 2019 od 12,00 do 16,00 hod. v Obecnom dome Időpont: 2019. december 14., 12,00 - 16,00 óra Helyszín: balonyi faluház

Detail

27.11.2019

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó

Dňa 06. decembra 2019 o 18,00 hod. v Obecnom dome Hudobný program, účinkujú Pőthe István a Benes Ildikó. Időpont: 2019. december 06., 18,00 óra Helyszín: balonyi faluház. Pőthe István és Benes Ildikó zenés műsora.

Detail

11.11.2019

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Oznámenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Nitre

Detail

Úradná tabuľa