Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 174x | 08.04.2019

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 213x | 08.04.2019

VZN 3/2017 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 74x | 23.10.2019

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 240x | 05.05.2017

VZN 2/2016 o miestnom poplatku za kom.odpady a dr.stav. odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 255x | 05.05.2017

VZN 3/2016 o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce Baloň Stiahnuté: 232x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 267x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 242x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 281x | 05.05.2017

2014

VZN 2/2014 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastnítve obce Baloň Stiahnuté: 250x | 05.05.2017

2012

VZN o miest. daniach a miest. poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 310x | 05.05.2017

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby - 2012 Stiahnuté: 754x | 05.05.2017

2011

VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - 2011 Stiahnuté: 231x | 05.05.2017

VZN o zásadách nakladania a hospodárenia s majetkom obce - 2011 Stiahnuté: 310x | 05.05.2017

2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi - 2009 Stiahnuté: 228x | 05.05.2017

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 2009 Stiahnuté: 271x | 05.05.2017

VZN o pohrebníctve - 2009 Stiahnuté: 231x | 05.05.2017

VZN o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - 2009 Stiahnuté: 221x | 05.05.2017

VZN o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce - 2009 Stiahnuté: 220x | 05.05.2017

VZN o zásadách poskytovania sociálnej pomoci - 2009 Stiahnuté: 237x | 05.05.2017

Stránka