Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2018

Dodatok č. 1 k VZN obce Baloň č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 32x | 05.06.2018

2017

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 92x | 21.06.2017

VZN 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 109x | 21.06.2017

2016

VZN 1/2016 o miestnych daniach na území obce Baloň Stiahnuté: 95x | 05.05.2017

VZN 2/2016 o miestnom poplatku za kom.odpady a dr.stav. odpady na území obce Baloň Stiahnuté: 90x | 05.05.2017

VZN 3/2016 o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce Baloň Stiahnuté: 84x | 05.05.2017

VZN 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Baloň Stiahnuté: 105x | 21.06.2017

VZN 5/2016 o požiarnom poriadku obce Stiahnuté: 93x | 21.06.2017

2015

VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Baloň Stiahnuté: 88x | 05.05.2017

2014

VZN 2/2014 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastnítve obce Baloň Stiahnuté: 98x | 05.05.2017

2012

VZN o miest. daniach a miest. poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 101x | 05.05.2017

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby - 2012 Stiahnuté: 81x | 05.05.2017

2011

VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - 2011 Stiahnuté: 83x | 05.05.2017

VZN o zásadách nakladania a hospodárenia s majetkom obce - 2011 Stiahnuté: 93x | 05.05.2017

2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi - 2009 Stiahnuté: 87x | 05.05.2017

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 2009 Stiahnuté: 92x | 05.05.2017

VZN o pohrebníctve - 2009 Stiahnuté: 87x | 05.05.2017

VZN o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - 2009 Stiahnuté: 87x | 05.05.2017

VZN o príspevkoch k všeobecne prospešným výdavkom obce - 2009 Stiahnuté: 85x | 05.05.2017

VZN o zásadách poskytovania sociálnej pomoci - 2009 Stiahnuté: 97x | 05.05.2017

Stránka