Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 19. júna 2024!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2024. június 19-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 07. júna 2024!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2024. június 07-én!

Správy

prvá
z 15
posledná

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odp. vody - Szennyvízszállítas celý text

ostatné | 26. 1. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 11. 1. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

"Hydinárska farma Baloň" Medzičilizie, a.s. celý text

ostatné | 8. 1. 2024 | Autor:
úRadné hodiny - Ügyfélfogadási idő

Oznámenie! - Értesítés!

Úradné hodiny Obecného úradu - K6zségi hivatal ügyfélfogadási ideje celý text

ostatné | 21. 12. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

ZOOm Optika Bratislava - ZOOM Optika Pozsony celý text

ostatné | 12. 12. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány celý text

ostatné | 11. 12. 2023 | Autor:
Ako správne triediť obaly od kávy? - Hogyan osztályozzuk helyesen a hulladékot a kávécsomagolások után 1

Ako správne triediť obaly od kávy? - Hogyan osztályozzuk helyesen a hulladékot a kávécsomagolások után

Ako správne triediť obaly od kávy? - Hogyan osztályozzuk helyesen a hulladékot a kávécsomagolások után? celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor:
#

Jesenné upratanie - Lomtalanítás

Jesenné upratanie - Lomtalanítás celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor:

Vakcinácia psov - Kutyaoltás

MVDr. Ondrej Gaál - MVDr. Gaál András celý text

ostatné | 5. 12. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Csicsói Alma s.r.o. celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor:
Adventný koncert - Csilizközi adveni koncert

Adventný koncert - Csilizközi adventi koncert

Dňa 09. decembra 2023 o 16,00 hod. v kostole

Időpont: 2023. december 09., 16,00 óra
Helyszín: balonyi Sarlós Boldogasszony római katolikus templom celý text

ostatné | 21. 11. 2023 | Autor:
Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Výzva! - Felhívás!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság

celý text

ostatné | 21. 11. 2023 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

Program jednorázového „zimného“ finančného príspevku pre hostiteľské rodiny celý text

ostatné | 13. 11. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 7. 11. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Označenie zberných nádob RFID čipom - Szemetes edények chippel való megjelölése celý text

ostatné | 6. 11. 2023 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Zber Pet fliaš - Műanyag flakonok összegyűjtése
celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor:

Výzva! - Felhívás!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugat-szlovákiai Villamosművek celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugatszlovákiai villanyművek celý text

ostatné | 30. 10. 2023 | Autor:

Meghívó - Pozvánka

Urbár - pozemkové spoločnestvo Baloň celý text

ostatné | 30. 10. 2023 | Autor:

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE BALOŇ 2018 - 2022

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE BALOŇ 2018 - 2022 celý text

ostatné | 25. 10. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

MUDr. Andrea Szerdová, detská lekárka - MUDr. Szerda Andrea, gyermekorvosnő celý text

ostatné | 13. 10. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Dr. Blažej Fehér, obvodný lekár - Dr. Fehér Balázs, körzeti orvos celý text

ostatné | 13. 10. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 12. 10. 2023 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Zber Pet fliaš - Műanyag flakonok összegyűjtése
celý text

ostatné | 5. 10. 2023 | Autor:

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása celý text

ostatné | 4. 10. 2023 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Zmeny v odpoadovom hospodárstve! - Változások a szemét elszállításában! celý text

ostatné | 3. 10. 2023 | Autor:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Informácie pre voliča - Tájékoztató a választópolgár részére celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor:
prvá
z 15
posledná